All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Activity (44)

สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "จริยธรรมงานวิจัย" สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบภาษาอังกฤษ ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรในการอบรม อีกทั้งในการอบรมได้มีช่วง ถาม-ตอบ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการอบรม…
Last modified on วันพุธ, 28 กันยายน 2565 11:45
สำนักงานบัณฑิตศึกษาให้ความสำคัญในการสื่อสารระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้นักศึกษาทราบระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาในการวางแผนการศึกษา นอกจากนั้น ยังเป็นการแนะนำผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จัก ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่พร้อมทั้งให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา…
Last modified on วันพฤหัสบดี, 08 กันยายน 2565 11:01
สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "จริยธรรมงานวิจัย" สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบภาษาไทย ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรในการอบรม อีกทั้งในการอบรมได้มีช่วง ถาม-ตอบ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการอบรม…
Last modified on วันพฤหัสบดี, 08 กันยายน 2565 11:01
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 (บรรยายภาษาไทย) สำนักงานบัณฑิตศึกษาให้ความสำคัญในการสื่อสารระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้นักศึกษาทราบระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาในการวางแผนการศึกษา นอกจากนั้น ยังเป็นการแนะนำผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จัก ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-park…
Last modified on วันพฤหัสบดี, 08 กันยายน 2565 11:02
กิจกรรมการอบรมหัวข้อ “การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ" สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งกิจกรรมใน ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี…
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมการเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการในการนำเรื่องราวมาเขียนเป็นบทความบนข้อเท็จจริงที่มีการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบระเบียบ มีการถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาเขียนที่ชัดเจนสละสลวยสามารถสื่อความรู้ความเข้าใจกับผู้อ่านได้ตรงวัตถุประสงค์ของผู้เขียนบทความ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิมา จารุบุษป์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากร…
Last modified on วันอังคาร, 05 กรกฎาคม 2565 15:33
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีความสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตและมีความต้องการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้นจากเดิม ทำให้หลายหน่วยงานได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเดิมไปสู่เทคโนโลยีดิจิทัลแบบใหม่ ทั้งนี้ก็เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า ทำให้หน่วยงานต้องเตรียมความพร้อมเพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการมาพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน โดยเทคโนโลยีสารสนเทศแบบใหม่จะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความพร้อมด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะความชำนาญ จึงจะสามารถพัฒนาการให้บริการที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้นและตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น สำนักงานบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนและให้บริการในด้านต่าง ๆ ที่มีลูกค้าที่รับบริการเป็นกลุ่มผู้เรียนและอาจารย์เป็นหลัก โดยสำนักงานบัณฑิตศึกษาได้คำนึงถึงความสะดวกในการรับข้อมูล ความรวดเร็วในการให้ข้อมูลและการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องของลูกค้า และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรในหน่วยงาน สำนักงานบัณฑิตศึกษาจึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบฐานข้อมูลการให้บริการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศอัตโนมัติ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ…
ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ภัยพิบัติทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ ได้สร้างความสูญเสียให้เกิดขึ้นทั่วโลก และในประเทศไทยเองก็ประสบปัญหาอุบัติภัยและสาธารณภัย ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย วาตภัย หรืออัคคีภัย ที่ค่อนข้างรุนแรงและมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หน่วยงานต่าง ๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อป้องกันอันตรายและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรในหน่วยงาน สำนักงานบัณฑิตศึกษาจึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง มาตรการการป้องกันอัคคีภัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพื่อให้สามารถรับมือในกรณีเกิดอัคคีภัยภายในหน่วยงานได้อย่างทันท่วงที…
Last modified on วันจันทร์, 21 มีนาคม 2565 09:39
ในปัจจุบันโลกของเรามีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่าง ๆ มากมาย แต่สิ่งที่เรากำลังจะเผชิญต่อจากนี้ คือการเกิดปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อน นั้นคือ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเรียกว่า ภาวะโลกร้อน (Global Warming) กิจกรรมของมนุษย์ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน คือ กิจกรรมที่ทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติตามปณิธานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และยึดมั่นในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการ "ปลูกป่า สร้างคน" โดยมุ่ง "สร้างคน…
Last modified on วันจันทร์, 21 มีนาคม 2565 09:29
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top