All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

FAQ การเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษา

A : นักศึกษาควรได้รับอนุมัติหัวข้องานวิจัยและสอบโครงร่างก่อนทำงานวิจัยให้มีคุณภาพ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์สำเร็จการศึกษา เนื่องจากหากนักศึกษาไม่ได้รับอนุมัติโครงร่างหรือต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขรายละเอียดของโครงร่าง อาจจะทำให้ผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปแล้วไม่สามารถนำมาใช้เพื่อสำเร็จการศึกษาได้ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับโครงร่างหรือหัวข้องานวิจัย

 

A : นักศึกษาที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2560 ต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง
  1. แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ฉบับปรับปรุง)
  2. แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2558 (กรณีเปลี่ยนระดับการศึกษา)
  3. แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560                                           

นักศึกษาที่เข้าตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

 

A : ไม่จำเป็น แต่บทความที่นำไปเผยแพร่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ

 

A : นักศึกษาที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2560 ชื่อนักศึกษาจะต้องเป็นชื่อแรกในบทความนักศึกษาที่เข้าตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ชื่อนักศึกษาจะต้องเป็นชื่อแรก และต้องมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นชื่อผู้เขียนร่วม หรือผู้เขียนหลัก (Corresponding Author) และต้องระบุสังกัดและที่อยู่ของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

A : ใช้ได้ โดยในหนังสือตอบรับนั้นจะต้องระบุปีที่พิมพ์ ฉบับที่จะตีพิมพ์ ทั้งนี้ต้องเป็นหนังสือรับรองที่ได้มาจากวารสารอย่างถูกต้อง

 

A : ภายใน 30 วัน หลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน และแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีทาง E-mail

 

A 1. นักศึกษาจัดรูปแบบบทความตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยศึกษารายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานบัณฑิตศึกษา http://postgrads.mfu.ac.th/ > นักศึกษาปัจจุบัน > การเผยแพร่ผลงาน > เกณฑ์การเผยแพร่ผลงาน > ดาวน์โหลดรูปแบบการพิมพ์บทความ
       2. นักศึกษาดาวน์โหลดแบบประเมินบทความได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานบัณฑิตศึกษา http://postgrads.mfu.ac.th/ > นักศึกษาปัจจุบัน > การเผยแพร่ผลงาน > เกณฑ์การเผยแพร่ผลงาน > ดาวน์โหลดแบบประเมินบทความ
       3. นักศึกษาส่งบทความและแบบประเมินบทความให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละสำนักวิชาประเมิน
       4. นักศึกษาแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน
      5. นักศึกษาบันทึกข้อมูลการเผยแพร่ในระบบ Grad MIS
     นักศึกษาส่งแบบฟอร์มคำร้องการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษา (DGC14) พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้

 วารสาร

 งานประชุมวิชาการ

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  วารสารที่ตีพิมพ์หรือออนไลน์

  1. ปกวารสาร

  2. หน้าสารบัญที่แสดงชื่อบทความของนักศึกษา

  3. บทความฉบับสมบูรณ์จากวารสาร

  4. เอกสารแสดงฐานข้อมูลของวารสาร

 

  1. ปกรายงานการประชุม

  2. หน้าแสดงรายชื่อกองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม

  3. หน้าสารบัญที่แสดงชื่อบทความของนักศึกษา

  4. บทความฉบับสมบูรณ์จากรายงานการประชุม

  5. ใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี)

 

  1. บทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้ว

  2. แบบประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ และบทความต้นฉบับที่ได้รับการประเมิน ตามจำนวนผู้ทรงฯ ที่ประเมิน

  วารสารยังไม่ตีพิมพ์

  1. หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ (ต้องระบุปีที่ ฉบับที่ ที่จะตีพิมพ์)

  2. บทความต้นฉบับที่ส่งไปวารสาร

  3. เอกสารแสดงฐานข้อมูลของวารสาร

   

 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top