All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ปฏิทินการประชุม ปี พ.ศ. 2566   ปฏิทินการประชุม ปี พ.ศ. 2565     ปฏิทินการประชุม ปี พ.ศ. 2564

ปฏิทินการประชุม ปี พ.ศ. 2563 ปฏิทินการประชุม ปี พ.ศ. 2562

หนังสือแจ้งความยินยอมการใช้ลายมือชื่อรูปแบบดิจิทัล ในหน้าอนุมัติฯ *กรณีคณะกรรมการสอบอาศัยอยู่ ณ ต่างประเทศ*
รูปแบบภาษาไทย
รูปแบบภาษาอังกฤษ
หนังสือแจ้งความยินยอมการใช้ลายมือชื่อรูปแบบดิจิทัล ในหน้าอนุมัติฯ *กรณีคณะกรรมการสอบไม่ได้อาศัยอยู่ ณ ต่างประเทศ*
รูปแบบภาษาไทย
รูปแบบภาษาอังกฤษ
►การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
►การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 
►การสอบประมวลความรู้
►การสอบวัดคุณสมบัติ

 

►การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา

              แบบฟอร์มเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา

            แบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา (กรณีเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการแต่งตั้ง)

           ► ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 2560

 


 
 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
  

 ประจำปี พ.ศ. 2566

         

ครั้งที่
1/2566

ครั้งที่ 

2/2566

ครั้งที่ 

3/2566

ครั้งที่ 

4/2566

ครั้งที่ 

5/2566

ครั้งที่ 

6/2566

ครั้งที่ 

7/2566

ครั้งที่ 

8/2566

ครั้งที่ 

9/2566

ครั้งที่ 

10/2566

ครั้งที่ 

11/2566

ครั้งที่ 

12/2566

 

ประจำปี พ.ศ. 2565

 ครั้งที่  1/2565 

ครั้งที่  2/2565 

 ครั้งที่  3/2565 

 ครั้งที่  4/2565

 ครั้งที่  5/2565

 ครั้งที่  6/2565

ครั้งที่  7/2565

 ครั้งที่  8/2565

ครั้งที่  9/2565

 ครั้งที่  10/2565

 ครั้งที่  11/2565

ครั้งที่  12/2565

ประจำปี พ.ศ. 2564

 

ครั้งที่ 1/2564 ครั้งที่ 2/2564 ครั้งที่ 3/2564 ครั้งที่ 4/2564 ครั้งที่ 5/2564 ครั้งที่ 6/2564 ครั้งที่ 7/2564 ครั้งที่ 8/2564 ครั้งที่ 9/2564 ครั้งที่ 10/2564 ครั้งที่ 11/2564 ครั้งที่ 12/2564

 

ประจำปี พ.ศ. 2563

ครั้งที่ 1/2563 ครั้งที่ 2/2563

ครั้งที่ 3/2563

ครั้งที่ 4/2563 ครั้งที่ 5/2563 ครั้งที่ 6/2563 ครั้งที่ 7/2563 ครั้งที่ 8/2563 ครั้งที่ 9/2563 ครั้งที่ 10/2563

ครั้งที่ 11/2563

ครั้งที่ 12/2563

 

ประจำปี พ.ศ. 2562

ครั้งที่ 1/2562 ครั้งที่ 2/2562

ครั้งที่ 3/2562

ครั้งที่ 4/2562 ครั้งที่ 5/2562 ครั้งที่ 6/2562 ครั้งที่ 7/2562 ครั้งที่ 8/2562

ครั้งที่ 8/2562 

(วาระเพิ่มเติม)

ครั้งที่ 9/2562 ครั้งที่ 10/2562 ครั้งที่ 11/2562 ครั้งที่ 12/2562

ประจำปี พ.ศ. 2561

ครั้งที่ 1/2561 ครั้งที่ 2/2561 ครั้งที่ 3/2561 ครั้งที่ 4/2561 ครั้งที่ 5/2561 ครั้งที่ 6/2561 ครั้งที่ 7/2561 ครั้งที่ 8/2561 ครั้งที่ 9/2561 ครั้งที่ 10/2561 ครั้งที่ 11/2561 ครั้งที่ 12/2561

 

ประจำปี พ.ศ. 2560

ครั้งที่ 1/2560 ครั้งที่ 2/2560 ครั้งที่ 3/2560 ครั้งที่ 4/2560 ครั้งที่ 5/2560 ครั้งที่ 6/2560 ครั้งที่ 7/2560 ครั้งที่ 8/2560 ครั้งที่ 9/2560 ครั้งที่ 10/2560 ครั้งที่ 11/2560 ครั้งที่ 12/2560
  
 

 
ติดต่อประสานงานผู้ช่วยเลขานุการฯ
 
1. นางสาว อรอนงค์ แก้วมณี

โทร.053-916138

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top