All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข้อบังคับ สำหรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
 
คำนิยาม
 
 
หมวดที่      
1
 
       องค์ประกอบคณะกรรมการบัณฑิต + หน้าที่    
       องค์ประกอบคณะกรรมการบัณฑิตประจำสำนักวิชา + หน้าที่    
2
 
       ส่วนที่ 1     หลักสูตรที่เปิดสอน หน้า 4  
       ส่วนที่ 2     โครงสร้างหลักสูตร หน้า 5  
                               หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต    
                                      แผน ก แบบ  ก1  แบบ  ก2    
                                      แผน ข    
                               หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต    
       ส่วนที่ 3     การบริหารหลักสูตร หน้า 6  
3
 
       ส่วนที่ 1     ระบบการศึกษา หน้า 7  
                               การแบ่งภาคการศึกษา    
                               หน่วยกิต    
                               ประเภทของหน่วยกิต    
       ส่วนที่ 2     ระยะการศึกษา หน้า 8 ประกาศการขอขยาย
ระยะเวลา
       ส่วนที่ 3     ภาษาที่ใช้ในการศึกษา หน้า 9  
4
 
       ส่วนที่ 1     อาจารย์ประจำหลักสูตร หน้า 9  
                               คุณสมบัติและหน้าที่อาจารย์ประจำหลักสูตร    
       ส่วนที่ 2     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หน้า 11  
                              คุณสมบัติและหน้าที่อาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตร    
                                     หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต    
                                     หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต    
       ส่วนที่ 3     อาจารย์ผู้สอน หน้า 14  
                                     หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต    
                                     หลักสูตรปริญญาดุษฏีบัณฑิต    
       ส่วนที่ 4     อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หน้า 16  
                                     หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต    
                                     หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต    
                          ภาระงานการคุมดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ    
                          หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ    
5
 
 
       คุณสมบัติ    
       องค์ประกอบ    
6
 
       ส่วนที่ 1     คุณสมบัติของผู้รับเข้าศึกษา หน้า 21 ประกาศเกณฑ์ภาษาอังกฤษ 
       ส่วนที่ 2     หลักเกณฑ์และวิธีการรับเข้าศึกษา หน้า 22
       ส่วนที่ 3     ประเภทของผู้เข้าศึกษา หน้า 22  
7
 
       ส่วนที่ 1     การขึ้นทะเบียนนักศึกษา หน้า 23  
       ส่วนที่ 2     การลงทะเบียนเรียน หน้า 23  
       ส่วนที่ 3     การเทียบโอนรายวิชา หน้า 24  
       ส่วนที่ 4     การเพิ่ม ลด และถอนรายวิชา หน้า 25  
       ส่วนที่ 5     การลงทะเบียนเรียนซ้ำ หน้า 26  
8
 
       การจัดการเรียนการสอน    
9
 
       ส่วนที่ 1     การวัดผลรายวิชา หน้า 26  
       ส่วนที่ 2     การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หน้า 27 ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการสอบ 
                             (สำหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข)  
                                    คุณสมบัตินักศึกษา    
                                    องค์ประกอบคณะกรรมการสอบ    
                                    การวัดผล    
       ส่วนที่ 3     การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หน้า 28  
                             (สำหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต)    
                                    คุณสมบัตินักศึกษา    
                                    องค์ประกอบคณะกรรมการสอบ    
                                    การวัดผล    
       ส่วนที่ 4     การสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หน้า 29  
       ส่วนที่ 5     การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หน้า 31 ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการสอบภาษาอังกฤษ
       ส่วนที่ 6     การสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ  
10
 
 
11
 
       ส่วนที่ 1     ระดับการประเมิน หน้า 33  
       ส่วนที่ 2     หลักเกณฑ์การให้สัญลักษณ์ผลการศึกษา หน้า 35  
       ส่วนที่ 3     การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย หน้า 37  
12
ประกาศการเปลี่ยน
ระดับการศึกษา
       ส่วนที่ 1     การเปลี่ยนระดับการศึกษา หน้า 37  
       ส่วนที่ 2     การย้ายสาขาวิชา หน้า 38  
       ส่วนที่ 3     การเปลี่ยนแผนการศึกษา หน้า 39  
13
 
       ส่วนที่ 1     การลาสอบ หน้า 39  
       ส่วนที่ 2     การลาพักการศึกษา หน้า 40  
14
 
15
 
16
    ประกาศหลักเกณฑ์     การเผยแพร่
17
 

 QR CODE

       

   ข้อบังคับฯ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560


    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560                                                              DOWNLOAD

    เปรียบเทียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 กับ ข้อบังคับฯ พ.ศ. 2560                  DOWNLOAD  


เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top