All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

FAQ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

A :   1. ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ข้อ 67)
       2. นักศึกษาเข้าระบบ GRAD MIS เลือก DGC05 กรอกวันสอบ เวลาสอบ และพิมพ์ DGC05 ออกมา
       3. นักศึกษาลงนามในแบบฟอร์ม DGC05 และเสนออาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป (General Advisor) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสำนักวิชา (School Postgraduate Committee) และคณบดี (Dean) ลงนาม ตามลำดับ
      4. นักศึกษาส่งเอกสาร DGC05 ที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา
      5. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติบนหน้าเว็บไซต์สำนักงานบัณฑิตศึกษา (http://postgrads.mfu.ac.th/)

 

A :   นักศึกษาต้องยื่นขอสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 2 ตามขั้นตอนดังนี้
       1. นักศึกษาเข้าระบบ GRAD MIS เลือก DGC05 กรอกวันสอบ เวลาสอบ และพิมพ์ DGC05 ออกมา
       2. นักศึกษาลงนามในแบบฟอร์ม DGC05 และเสนออาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป (General Advisor) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสำนักวิชา (School Postgraduate Committee) และคณบดี (Dean) ลงนาม ตามลำดับ
       3. นักศึกษานำเอกสาร DGC05 ไปชำระค่าธรรมเนียมการสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 2 ที่ส่วนการเงินและบัญชี จำนวนเงิน 2,000 บาท
       4. ส่งเอกสาร DGC05 พร้อมใบเสร็จรับเงิน ที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา
       5. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ บนหน้าเว็บไซต์สำนักงานบัณฑิตศึกษา http://postgrads.mfu.ac.th/

 

Aนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ บนหน้าเว็บไซต์สำนักงานบัณฑิตศึกษา http://postgrads.mfu.ac.th/

 

A :  นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ บนหน้าเว็บไซต์สำนักงานบัณฑิตศึกษา http://postgrads.mfu.ac.th/

 

A 1. นักศึกษา (ก่อน รหัส 60xxx) ต้องสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งแรกภายใน 3 ภาคการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา และต้องสอบผ่านภายใน 6 ภาคการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้น จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
      2. นักศึกษา (ตั้งแต่ รหัส 60xxx เป็นต้นไป) ต้องสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งแรกภายใน 4 ภาคการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา และต้องสอบผ่านภายใน 6 ภาคการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้น จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 

A : จำเป็น นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติก่อนจึงสามารถขอสอบโครงร่างได้

 

A ไม่ได้ เพราะการยื่นขอสอบ นักศึกษาต้องอยู่ในสถานภาพลงทะเบียนศึกษาปกติ เท่านั้น

 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top