All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

     แนวทางพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก มุ่งเน้นการนำความรู้และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการพัฒนา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากสังคมสารสนเทศ (Information Society) สู่สังคมภูมิปัญญา (Knowledge Society) โดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ (Information and Communication Technology) เป็นปัจจัยหลัก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิตัลกลายเป็นอุปกรณ์และเทคโนโลยีพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลก

     สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันมีนโยบายหลักในการปฏิรูปภาครัฐ อุตสาหกรรม วิสาหกิจ และภาคธุรกิจอื่นๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิตัลและคอมพิวเตอร์ดังกล่าว เช่นกัน ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่มีความสามารถนำวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ และสามารถแก้ไขระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น จึงเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ: Master of Engineering Program in Computer Engineering
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ : วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Master of Engineering (Computer Engineering)
ชื่อย่อ : M.Eng. (Computer Engineering)

ปรัชญา
     ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ในการวิจัย การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาทางเทคนิคระดับสูง ที่ตอบสนองต่อความต้องการในระดับภูมิภาคซึ่งสอดคล้องกับความเป็นเลิศของสำนักวิชาฯ โดยตระหนักถึงโอกาสและผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้กรอบแนวคิดการให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

วัตถุประสงค์

 1. มีความเป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2. มีความคิดริเริ่ม และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เข้าใจหลักปฏิบัติในระดับสากล และความแตกต่างทางวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค 
 1. นักพัฒนานวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์
 2. วิศวกรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์
 3. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
 4. ผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 5. อาจารย์หรือนักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
 6. ผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นศ.ไทย และ นศ.ต่างชาติ เก็บเท่ากัน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก 1 จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 140,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 35,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 182,000.- บาท (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 45,500.- บาท (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก 2 จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 160,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 40,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 208,000.- บาท (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 52,000.- บาท (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)
 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก 1 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา
 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก 2 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา
Read 2569 times Last modified on วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561 16:02
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top