All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจช่วยสร้างผู้นำสำหรับอนาคต ที่มีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการองค์กรในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

 

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แบบ 2.1 และ แบบ 1.1

   

  ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Business Administration
  ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
  ชื่อย่อ : ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
  ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Business Administration)
  ชื่อย่อ : Ph.D. (Business Administration)

  ปรัชญา      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเครื่องมือทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศในการวิเคราะห์ธุรกิจ วางแผนและแก้ปัญหาทางการจัดการโลจิสติสก์และโซ่อุปทาน รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในประเด็นการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ ในภูมิภาคและพื้นที่ชายแดนเป็นพิเศษ และสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการเพิ่มศักยภาพของธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับกระแสโลกาภิวัฒน์ต่อไป

  วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะต่อไปนี้

  1. ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและแนวทางในการจัดการ การวิเคราะห์ธุรกิจและแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  2. สามารถนำความรู้และทักษะที่มีไปประยุกต์กับแผนงาน การทำงาน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. มีความเข้าใจ ทักษะ และความสามารถในการทำงานเป็นทีม
  4. มีวิสัยทัศน์และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานและองค์กรที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในระดับสากล
  5. มีคุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

   

  ผู้สำเร็จการศึกษา มีความสามารถดังนี้:

  • มีความสามารถในการวิจัยทางการบริหารและสามารถเผยแพร่ผลงานให้ผู้ร่วมประกอบการทางธุรกิจและสังค
  • มีความรู้และความเชื่อมั่นในทักษะทางด้านการบริหารจัดการ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในการประกอบการและการแสวงหาความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีจริยธรรมและมีจิตสำนึกที่จะดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจแบบ 1.1 จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 540,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 90,000 .- บาท
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แบบ 1.1)  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แบบ 2.1)  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา
Read 4463 times Last modified on วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561 13:47
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top