All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพมุ่งผลิตนักวิชาการที่มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษระดับสูง เพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและมีภาวการณ์เป็นผู้นำสูง มีความรอบรู้และเท่าทันพลวัตของสถานการณ์โลก สามารถปรับตัวและตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 

 

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) (แบบ 2.1)

  ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
  ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in English for Professional Development
  ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ)
  ชื่อย่อ : ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ)
  ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (English for Professional Development)
  ชื่อย่อ : Ph.D. (English for Professional Development)

  ปรัชญา      หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับสูงในวิชาชีพ ครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษา นักบริหารการศึกษาในองค์กรการศึกษานานาชาติที่มีความรู้ความเข้าใจในการกำหนดนโยบายและวางแผน นักวิจัยนักวิชาการที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเพิ่มความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาที่สอนภาษาอังกฤษโดยให้มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษในการประกอบวิชาชีพและการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับสากล มีความรู้และเข้าใจประเด็นด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษซึ่งเป็นฐานของการเสริมสร้าง ความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่างๆตลอดจนมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและดำรงตนในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการบริหารสถานศึกษา โครงการและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรแก่เจ้าของหรือผู้ประกอบการด้านการศึกษาระบบนานาชาติ หรือธุรกิจด้านการสอนภาษาอังกฤษให้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศได้
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพของตน เพื่อให้สามารถพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสร้างนวัตกรรมในการเรียนการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับสูงในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ
  4. เพื่อพัฒนาทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่ประชากรไทยและสมาชิกประชาคมอาเซียนที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร
  5. เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน บริหารจัดการ และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะทางสังคมและวัฒนธรรม 
  1. อาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษา
  2. นักวิชาการและนักวิจัย
  3. ผู้บริหารหลักสูตรหรือโครงการการศึกษานานาชาติ (International Program)
  4. นักนโยบายและแผนด้านการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษ (English Language Policy makers)
  (แบบที่ 2.1) จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 540,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 90,000 บาท
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) (แบบ 2.1)  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา
Read 5420 times Last modified on วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561 11:51
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top