All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์

 

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม วิชาการและวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้ และวิจัยด้านสุขภาพในทุกมิติภายใต้สภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

 

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักวิชาการ/นักวิเคราะห์นโยบายและแผนในหน่วยงานต่าง ๆ ,นักวิจัย/นักวิชาการ ทางด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย,นักวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุขในองค์กรภาครัฐ และเอกชน,อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แผน ก 1 และ แผน ก 2

   

  ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Public Health
  ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
  ชื่อย่อ : วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
  ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Master of Science (Public Health)
  ชื่อย่อ : M.Sc. (Public Health)

  ปรัชญา      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพการสาธารณสุข มีความรอบรู้อย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางด้านการสาธารณสุข และบูรณการศาสตร์ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ใช้ระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาค้นคว้า และประยุกต์ใช้ผลของการวิจัยและพัฒนาการใหม่ๆ ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถทำงานเป็นทีม ประสานความร่วมมือกับ ทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี นำไปสู่การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร

  วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  1. มีคุณธรรม จริยธรรมทั้งทางวิชาการและวิชาชีพการสาธารณสุข
  2. มีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาสาธารณสุข ตลอดจนสามารถการวางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
  3. สามารถคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์งานวิชาการและงานวิจัย ด้านการสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่ซับซ้อน ได้อย่างเป็นระบบ
  4. สามารถทำงานเป็นทีมได้ ทั้งการเป็นผู้นำและผู้ตาม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนได้อย่างเหมาะสม
  5. มีทักษะในการสื่อสาร และใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศด้านสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย และเผยแพร่ผลงานวิชาการอย่างมีมาตรฐานสากล 
  1. นักวิชาการสาธารณสุข/นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านสาธารณสุข ทั้งในองค์กรภาครัฐ และเอกชน
  2. นักวิจัยทางด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาตร์ สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (International Program) แผน ก 1 และ ก 2
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 160,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 40,000.- บาท
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แผน ก 1  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แผน ก 2 (การจัดการสุขภาพ)  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แผน ก 2 (ระบาดวิทยา)  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา

  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  โทรศัพท์: (053)916821-23, โทรสาร: (053)916821

  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Facebook: https://www.facebook.com/HealthScienceMFU

  ผู้ประสานงานหลักสูตร

  อ.ดร.วิภพ สุทธนะ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โทรศัพท์: (053)916914 โทรศัพท์มือถือ: 090-3166285 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader หรือบราวเซอร์ไม่รองรับการแสดงผล PDF คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
Read 4975 times Last modified on วันเสาร์, 08 มิถุนายน 2562 16:10
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top