All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ประกาศ สำหรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

PDF

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

 กำหนดอัตราเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2565  

     (มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่รุ่นปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป)

 แนวปฏิบัติการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาก่อนระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. 2561

 การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมประเภทอื่น สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (บังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป)

 การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติม กรณีนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดของหลักสูตร พ.ศ. 2559

 สรุปอัตราค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ ระดับบัณฑิตศึกษา

 การกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กรณีนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2557

การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

 แนวปฏิบัติการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

 

 เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2565 

 เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2561

การสอบวัดคุณสมบัติ/สอบประมวลความรู้

 

 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการสอบวัดคุณสมบัติและสอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

การสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

 

 แนวปฏิบัติในการสอบ ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556

จริยธรรมงานวิจัย

 

 การอบรมจริยธรรมงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

การคัดลอกงานวิจัย  

 การตรวจสอบการคัดลอกงานวิจัย และผลงานตีพิมพ์ พ.ศ. 2557

ทุน

 

 หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

 หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

 หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

  

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

 

 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 

 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

การตรวจรูปแบบการพิมพ์และการส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

 

 รูปแบบการพิมพ์และการส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564

 รูปแบบการพิมพ์ จำนวนเล่มและจำนวนแผ่นบันทึกข้อมูลดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2561

 การจัดทำวิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ พ.ศ. 2558

การเปลี่ยนระดับการศึกษา

 

 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเปลี่ยนระดับการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

การขอขยายระยะเวลาการศึกษา

 

 หลักเกณฑ์การขอขยายระยะเวลาการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557

การสำเร็จการศึกษา

 

 กำหนดมาตรฐานการดำเนินการกับผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาที่เป็นหนี้สินคงค้างกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2560

 

 

 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top