All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Information Technology
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Master of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ : M.Sc. (Information Technology)

ปรัชญา
     แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้ มุ่งเน้นการนำความรู้และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการพัฒนา เพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม(Value–Based Economy) โดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ (Information and Communication Technology) เป็นปัจจัยหลักในการสร้างนวัตกรรมและขับเคลื่อนในยุคเศรษฐกิจและสังคมแบบดิจิทัล (Digital Economy and Digital Society) ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิตัลกลายเป็นอุปกรณ์และเทคโนโลยีพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตบุคคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงที่มีความสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สามารถยกระดับและแก้ไขระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น จึงเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบุคคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความสามารถในเชิงวิจัย การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาทางเทคนิคระดับสูง ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิตัล โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรที่ออกแบบให้มีการเรียนการสอนในเรื่องการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเข้มข้น ทั้งในด้านทฤษฎีพื้นฐาน การฝึกปฏิบัติและการใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาจริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการเรียน การสอนประกอบการบรรยายโดยใช้สื่อประสม การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย การเรียนรู้ด้วยการศึกษาจากปัญหา และการทำโครงงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนองตอบต่อการเจริญเติบโตที่รวดเร็วของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย และรองรับการเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลและผนวกกับร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และสากลประเทศ

วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

 1. มีมาตรฐานระดับสากล ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศที่ปรับใช้กับบริบทและแนวทางของความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน
 2. มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและมีทักษะการปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความต้องการของภาครัฐและเอกชน
 3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้ากับบริบทของเศรษฐกิจดิจิทัล
 4. มีความคิดริเริ่ม และมีความสามารถ ในการศึกษาค้นคว้า และ/หรือ วิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาวะความเป็นผู้นำ
 6. มีจริยธรรมที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 1. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. ผู้จัดการโครงการและบริหารหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. ผู้สอนและ ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. ผู้กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. ผู้กำหนดนโยบายและจัดการยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
 8. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นศ.ไทย และ นศ.ต่างชาติ เก็บเท่ากัน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก 1 จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 100,000.- บาท
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000.- บาท
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก 2 และ แผน ข จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 160,000.- บาท
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 40,000.- บาท
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก 1  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก 2  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ข  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา

 

Read 4789 times Last modified on วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561 16:01
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top