All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท

 

 

 

นักศึกษาก่อนรหัส 60XXX

 

 

นักศึกษารหัส 60XXX เป็นต้นไป

  เกณฑ์การขอสอบ

 

 1. ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วน และ GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 (สำหรับหลักสูตร แผน ก2 และแผน ข)

 2. ได้รับการอนุมัติโครงร่างไม่น้อยกว่า 90 วัน (สำหรับ วิทยานิพนธ์) และ 45 วัน (สำหรับ แผน ข การค้นคว้าอิสระ)

 3. สอบผ่านการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 4. สอบผ่านประมวลความรู้ (สำหรับ แผน ข การค้นคว้าอิสระ)

 5. มีผลการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ

 6.ได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษา

 

 

 1. ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วน และ GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 (สำหรับหลักสูตร แผน ก2 และแผน ข)

 2. ได้รับการอนุมัติโครงร่างไม่น้อยกว่า 90 วัน (สำหรับ วิทยานิพนธ์) และ 45 วัน (สำหรับ แผน ข การค้นคว้าอิสระ)

 3. สอบผ่านการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 4. สอบผ่านประมวลความรู้ (สำหรับ แผน ข การค้นคว้าอิสระ)

 5. มีผลการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ

 6.ได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษา
 

  องค์ประกอบ

  คณะกรรมการสอบ

 

 ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย

 1. คณบดี หรือประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือผู้ที่คณบดีมอบหมายเป็นประธาน

 2. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการ

 3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ อย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการ (สำหรับ วิทยานิพนธ์)

 4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หรืออาจารย์ประจำ อย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการ (สำหรับ แผน ข การค้นคว้าอิสระ)

** ประธานกรรมการสอบ ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 

 ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย

 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือ อาจารย์ประจำหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 1 คน

 2. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)

 3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ไม่น้อยกว่า 1 คน

** ประธานกรรมการสอบ ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 

  ขั้นตอนการขอสอบ

 

 1. ยื่นขอสอบผ่านระบบ GRAD MIS (https://mfugradmis.mfu.ac.th ,
คู่มือการใช้งาน https://mfugradmis.mfu.ac.th/download/Student-TH.pdf)

 2. อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติสอบในระบบ GRAD MIS

 3. พิมพ์เอกสาร DGC 09 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกัน

 4. ส่งเอกสารที่สำนักวิชา

 

 

 1. ยื่นขอสอบผ่านระบบ GRAD MIS (https://mfugradmis.mfu.ac.th ,
คู่มือการใช้งาน https://mfugradmis.mfu.ac.th/download/Student-TH.pdf)

 2. อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติสอบในระบบ GRAD MIS

 3. พิมพ์เอกสาร DGC 09 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกัน

 4. ส่งเอกสารที่สำนักวิชา

       

 

 หมายเหตุ นักศึกษารหัส 59xxx ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ให้ใช้เกณฑ์ร่วมกับนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป

 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top