All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์


 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 1.1 และแบบ 1.2

   

   

  หลักสูตร
  ภาษาไทย:

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

  ภาษาอังกฤษ:

  Doctor of Philosophy Program in Biotechnology

  ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย: ชื่อเต็ม :

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (เทคโนโลยีชีวภาพ)

    ชื่อย่อ :

  ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

  ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

  Doctor of Philosophy (Biotechnology)

    ชื่อย่อ :

  Ph.D. (Biotechnology)

       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มุ่งสร้างความเชี่ยวชาญงานวิจัยเชิงเชิงลึกและบูรณาด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เน้นการใช้ความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพด้านจุลินทรีย์และพืชในเขตภูมิภาคเหนือตอนบนได้อย่างเหมาะสม และสร้างเครือข่ายงานวิจัยสู่ระดับสากล โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  1. มีความรู้ทางวิชาเทคโนโลยีและมีความสามารถในการวิจัยเชิงลึก โดยสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
  2. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการกับหน่วยงานในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน หรือต่างประเทศโดยผ่านทางงานวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์
  3. เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
  ค่าธรรมเนียม
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (แบบที่ 1.1)   จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
   • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 192,000 .- บาท 
   • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 32,000 .- บาท
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (แบบที่ 1.2)   จำนวน 10 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
   • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 288,000 .- บาท 
   • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 28,800 .- บาท 
  โครงสร้างหลักสูตร

   

   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (แบบ 1.1)  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (แบบ 1.2)  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา

   

 • สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ แบบ 1.1 แบบ 1.2 และแบบ 2.2

   

   
  ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ
  ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Materials Innovation
  ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมวัสดุ)
  ชื่อย่อ : ปร.ด. (นวัตกรรมวัสดุ)
  ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Materials Innovation)
  ชื่อย่อ : Ph.D. (Materials Innovation)

  ปรัชญา      สร้างองค์ความรู้และทักษะกระบวนการศึกษาวิจัยทางวัสดุศาสตร์ เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตให้เป็นนักวิจัยที่มีทั้งพื้นฐานด้านวัสดุศาสตร์ที่เข้มแข็ง และปลูกฝังให้ผู้เรียนริเริ่มการประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักวิจัย ที่มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจด้านวัสดุศาสตร์ที่เข้มแข็ง มีความคิดริเริ่ม และสามารถเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อทำงานวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
  2. เพื่อให้บัณฑิตมีแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ และมีความเข้าใจในกระบวนการที่จะนำผลงานวิจัยมาประยุกต์สร้างเป็นนวัตกรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 
  1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย พัฒนานวัตกรรมวัสดุ การผลิต การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเซรามิก โลหะ พอลิเมอร์และยาง รวมทั้งวัสดุผสม เช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
  2. นักวิชาการและนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ
  3. ผู้ประกอบการอิสระ
  4. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ (แบบที่ 1.1) จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
   • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 192,000 .- บาท
   • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 32,000 .- บาท
  • สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ (แบบที่ 1.2) จำนวน 10 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
   • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 288,000 .- บาท
   • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 28,800 .- บาท
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ (แบบ 1.1)  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ (แบบ 1.2)  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ (แบบ 2.2)  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา
 • สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ 1.1 แบบ 1..2 แบบ 2.1 และ แบบ 2.2

   

   
  ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
  ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Applied Chemistry
  ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
  ชื่อย่อ : ปร.ด. (เคมีประยุกต์)
  ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Applied Chemistry)
  ชื่อย่อ : Ph.D. (Applied Chemistry)

  มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ กอปรด้วยจริยธรรม คุณธรรม และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเคมีสาขาต่างๆ รวมทั้งมีทักษะทางการวิจัยในเชิงลึกที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นสากลและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  1. มีความรู้ทางวิชาเคมีและมีความสามารถในการวิจัยเชิงลึก โดยสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
  2. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการกับหน่วยงานในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน หรือต่างประเทศโดยผ่านทางงานวิจัย
  3. เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
  • สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (แบบที่ 1.1) จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
   • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 192,000 .- บาท
   • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 32,000 .- บาท
  • สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (แบบที่ 1.2) จำนวน 10 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
   • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 288,000 .- บาท
   • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 28,800 .- บาท
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (แบบ 1.1)  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (แบบ 1.2)  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (แบบ 2.1)  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (แบบ 2.2)  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบ 1.1 และ แบบ 1.2

   

   
  ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Biological Sciences
  ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
  ชื่อย่อ : ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
  ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Biological Sciences)
  ชื่อย่อ : Ph.D. (Biological Sciences)

  วิชาการเป็นเลิศ เด่นงานวิจัย สังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อประยุกต์ในงานวิจัยต่อยอด และ / หรือ การสรรสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  1. พัฒนาบุคลากรในระดับปริญญาเอกที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพอย่างลึกซึ้ง และมีความเข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการกับหน่วยงานในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน หรือต่างประเทศโดยผ่านทางงานวิจัย
  2. พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพ
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (แบบที่ 1.1) จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
   • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 192,000 .- บาท
   • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 32,000 .- บาท
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (แบบที่ 1.2) จำนวน 10 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
   • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 288,000 .- บาท
   • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 28,800 .- บาท
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (แบบ 1.1 )  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (แบบ 1.2 )  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ แบบ 1.1 แบบ 1..2 แบบ 2.1 และ แบบ 2.2

   

   
  ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ
  ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Computational Science
  ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการเชิงคำนวณ)
  ชื่อย่อ : ปร.ด. (วิทยาการเชิงคำนวณ)
  ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Computational Science)
  ชื่อย่อ : Ph.D. (Computational Science)

  ปรัชญา      หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะการวิจัยขั้นสูงที่สามารถสร้างนวัตกรรมในสาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ อันเป็นสหวิทยาการระหว่างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการข้อมูล รวมถึงสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบจำลองหรือการคำนวณร่วมกับข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และความเข้าใจใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การค้นหาแนวทางการแก้ปัญหา การตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรม และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลสูงสุด

  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะวิจัยในสาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ ที่สามารถค้นหาแนวทางการแก้ปัญหา การตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรม และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลสูงสุด
  2. เพื่อพัฒนางานวิจัยในลักษณะสหวิทยาการระหว่างความรู้ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการข้อมูล รวมถึงสาขาอื่นๆ ให้เกิดขึ้นและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
  1. นักวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความรู้ด้านวิทยาการข้อมูล แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการคำนวณ
  2. พนักงานวิทยาศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์ ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการข้อมูล แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการคำนวณ
  3. นักวิจัย ในสถาบันวิจัยต่างๆ อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
  4. ครู/อาจารย์ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
  5. นวัตกรรมที่ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการข้อมูล แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการคำนวณ
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (แบบที่ 1.1) จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
   • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 192,000 .- บาท
   • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 32,000 .- บาท
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (แบบที่ 1.2) จำนวน 10 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
   • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 288,000 .- บาท
   • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 28,800 .- บาท
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (แบบที่ 2.1) จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
   • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 192,000 .- บาท
   • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 32,000 .- บาท
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (แบบที่ 2.2) จำนวน 10 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
   • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 288,000 .- บาท
   • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 28,800 .- บาท
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ (แบบ 1.1)  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ (แบบ 1.2)  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ (แบบ 2.1)  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเชิงคำนวณ (แบบ 2.2)  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา

   

 • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบ 1.1 และแบบ 2.1

   

   
  ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Natural Resources and Environmental Management
  ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
  ชื่อย่อ : ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
  ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Natural Resources and Environmental Management)
  ชื่อย่อ : Ph.D. (Natural Resources and Environmental Management)

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้หลาหลายสาขาร่วมกัน หรือสหสาขาวิชาและเรียนรู้วิธีการดำเนินงานวิจัย โดยใช้ภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอน เพื่อมุ่งสนับสนุนการวางรากฐานงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและและเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environmental Management: NREM) ในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีสิ่งแวดล้อมคล้ายคลึงกันให้ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอนุภูมิภาคร่วมกัน มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  1. มีความสามารถในการออกแบบกระบวนการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบสมเหตุสมผลและเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม โดยเฉพาะในระดับภูมิภาค
  2. มีสามารถประมวลความรู้ในทางทฤษฏี แนวคิด พัฒนาไปสู่การปฏิบัติจริงและสอดคล้องกับการกำหนดนโยบายและประเด็นที่ศึกษา
  3. มีหลักจริยธรรมและยืดมั่นตามหลักการพัฒนาอย่างยืน ทั้งต่อประเทศของตนเองและประเทศในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แบบที่ 1.1) จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
   • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 550,000 .- บาท
   • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 92,000 .- บาท : 5 ภาค และ 90,000 .- บาท : 1 ภาค
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แบบที่ 2.1) จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
   • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 550,000 .- บาท
   • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 92,000 .- บาท : 5 ภาค และ 90,000 .- บาท : 1 ภาค
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แบบ 1.1)  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แบบ 2.1)  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา
Read 3160 times Last modified on วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561 13:30
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top