All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

     หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในยุคปัจจุบัน โดยบัณฑิตจะเป็นผู้มีความสามารถทางกฎหมายเฉพาะด้าน มีความสามารถในการวิเคราะห์กฎหมายและการค้นคว้าวิจัย เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สมกับการเป็นนักกฎหมายที่ดี มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1. สามารถศึกษา คิด ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยกฎหมายได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้
2. นำความรู้ความสามารถที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน
3. มีการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพกฎหมาย ความรู้ความเชี่ยวชาญกฎหมายในเชิงลึก และสามารถนำองค์ความรู้กฎหมายมาใช้ในภาคปฏิบัติ

 

 
 • สาขานิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 1 ,แผน ก 2 และ แผน ข

   

  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก1, ก2 และ แผน ข  

  ภาษาไทย: หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  ภาษาอังกฤษ: Master of Laws
  ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : นิติศาสตรมหาบัณฑิต
  ชื่อย่อ : น.ม.
  ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Master of Laws
  ชื่อย่อ : LL.M.

  ปรัชญา      หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้กฎหมายในเชิงลึก มีทักษะความสามารถในการศึกษาวิจัยทางด้านกฎหมาย และเป็นผู้มีจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมายและจริยธรรมการวิจัย

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

  1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี และรากฐานของกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ พร้อมทั้งวิธีการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติที่เหมาะสมตามสภาพแห่งพฤติการณ์แต่ละกรณี
  2. มีทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมายและชี้ประเด็นปัญหาทางกฎหมายพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
  3. มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเชิงพื้นที่ทางด้านกฎหมายอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย
  4. มีทักษะในการการเขียนผลงานวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิชาการได้
  5. ตระหนักและปฏิบัติตามจริยธรรมของวิชาชีพกฎหมายและจริยธรรมการวิจัย 
  1. บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม อาทิ ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ตุลาการศาลปกครอง
  2. พนักงานคดีปกครอง
  3. นิติกรของหน่วยงานราชการ หรือฝ่ายกฎหมายในภาคเอกชน
  4. ทนายความ หรือที่ปรึกษากฎหมาย
  5. อาจารย์ และนักวิชาการ/นักวิจัยด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์
  6. วิชาชีพอื่น ๆ
  สาขานิติศาสตร์ แผน ก 1 ก 2 และ แผน ข จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 120,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000.- บาท
   
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
    นิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 1  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา
   ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์)   
    นิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 2  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา
    นิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข  โครงสร้างหลักสูตร      แผนการศึกษา

   

   

Read 3275 times Last modified on วันพุธ, 02 พฤษภาคม 2561 11:47
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top