All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ประวัติสำนักงานบัณฑิตศึกษา

 

 

ประวัติความเป็นมา


 

     สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2546 โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มี คำสั่งที่ 194/2546 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยประสานบัณฑิตศึกษา  ภายใต้การกำกับดูแลของส่วนบริการการศึกษา โดยมีหน้าที่ในการบริหารงานด้านธุรการ การเงิน พัสดุ และการติดต่อประสานงานโดยทั่วไปตามที่สำนักวิชาร้องขอ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2547 ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 ให้จัดตั้งเป็น “ส่วนประสานงานบัณฑิตศึกษา” ต่อมาในปีพุทธศักราช 2556 ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 ให้เปลี่ยนชื่อ ส่วนประสานงานบัณฑิตศึกษา เป็น “สำนักงานบัณฑิตศึกษา” สังกัดสำนักงานวิชาการ โดยมีภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมและองค์กรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 

 

 >> วิสัยทัศน์

 >> โครงสร้างการบริหารงาน

 >> บุคลากร

 >> คู่มือการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top