All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

FAQ

FAQ ทุนสนับสนุนเพื่อการเผยแพร่ผลงาน สำหรับ นักศึกษา รหัส 61 เป็นต้นไป

A :  1.การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติ ไม่เกิน 5,000 บาท

      2. การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ ไม่เกิน 10,000 บาท

 

A : เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบ ดังนี้

1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2. ไม่มีหนี้สินคงค้างกับทางมหาวิทยาลัย และไม่อยู่ในช่วงขอขยายระยะเวลาการศึกษา

3. ผลงานจากดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ต้องได้รับการตอบรับให้นำเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และผลงานการเผยแพร่ดังกล่าวสามารถนำไปใช้เพื่อสำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาศึกษา พ.ศ. 2560

 

A : นักศึกษาสามารถยื่นเรื่องขอรับทุนสนับสนุนได้ประเภทละไม่เกิน 1 ครั้ง/คน โดยไม่เกินอัตราที่กำหนด

 

A 1. แบบฟอร์ม DGC02 จากระบบ MIS

      2. ข้อตกลงในการขอรับทุน จำนวน 3 ฉบับ พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

      3. ใบสำคัญรับเงิน พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

      4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

      5. หนังสือแจ้งยืนยันการขอรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

      6. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง             

หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถ Download เอกสารข้อ 1 – 3 และ 4 ได้ที่ http://postgrads.mfu.ac.th/current-students/guidline-guaduation/research-grant-manual

 

A : นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาและการประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ผ่านทางเว็บไซต์ http://postgrads.mfu.ac.th หัวข้อ ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย

 

A : ภายใน 30 วัน หลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน และแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีทาง E-mail

 

A : นักศึกษาไม่ต้องส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เนื่องจากทุนที่ได้รับเป็นแบบเหมาจ่าย เพื่อความโปร่งใสในการใช้เงิน นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องจัดทำรายงานการเบิกจ่ายทุน และเก็บรายละเอียดการใช้จ่ายพร้อมหลักฐานทางการเงิน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับสำหรับการตรวจสอบ หากมีการร้องขอจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 

A : หลังจากนักศึกษาได้รับทุนมีข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตาม ดังนี้

     1. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceedings) ต้องมีชื่อนักศึกษาปรากฏเป็นชื่อแรก (First author) และต้องมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เป็นผู้เขียนร่วม (Co-author) หรือผู้ดำเนินการหลัก (Corresponding author) ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวต้องระบุสังกัด (Affiliation) และที่อยู่ (กรณีต้องระบุ) ของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

     2. นักศึกษาต้องเป็นผู้นำเสนอผลงานด้วยตนเอง 

     3. การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. 2560

     4. นักศึกษาต้องระบุว่าได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในกิตติกรรมประกาศของเล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์

     5. หลักฐานแสดงการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย

         นักศึกษาจักต้องนำส่งหลักฐานแสดงการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยภายหลังจากการได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงาน ดังนี้

         5.1   กรณีบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาต้องส่งหลักฐาน ดังนี้

           -  สำเนาปกนอกของวารสาร

           -  สำเนาสารบัญของวารสาร

           -  สำเนาบทความฉบับเต็ม (Full Paper)

           -  สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าวารสารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อใช้สำเร็จการศึกษา

           5.2 กรณีบทความวิจัยที่นำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ และได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารรายงานการประชุม (Proceedings) เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาต้องส่งหลักฐาน ดังนี้

           -  สำเนาประกาศนียบัตร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่านักศึกษาไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ

           -  สำเนาปกนอกของเอกสารรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings)

           -  สำเนาสารบัญเฉพาะหน้าที่มีบทความวิจัยปรากฏ

           -  สำเนาบทความฉบับเต็ม (Full paper) ที่พิมพ์ในเอกสารรายงานการประชุมวิชาการ

           -  สำเนาหน้ารายนามกองบรรณาธิการ หรือคณะกรรมการจัดประชุมโดยระบุสถาบันสังกัด

           -  สำเนาหลักฐานที่แสดงว่ามีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น

           ทั้งนี้ การประชุมวิชาการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อใช้สำเร็จการศึกษา

           5.3 กรณีบทความวิจัยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการตีพิมพ์ นักศึกษาต้องส่งหลักฐาน ดังนี้

           -  หนังสือรับรองการยอมรับให้ตีพิมพ์ฉบับจริง

           -  ต้นฉบับบทความ (Manuscript) ที่ส่งตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์วิชาการ

           -  สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าวารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อใช้สำเร็จการศึกษา

 

A : กรณีนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหลังผ่านการคัดเลือกให้รับทุน มหาวิทยาลัยสามารถเรียกคืนเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรไป และอาจระงับการสำเร็จการศึกษาจนกว่านักศึกษาจะมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น

 

FAQ ทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ สำหรับ นักศึกษา รหัส 61 เป็นต้นไป

A :    1.  ปริญญาโท แผน ก1 ไม่เกิน 30,000 บาท
       2.  ปริญญาโท แผน ก2 ไม่เกิน 15,000 บาท
       3.  ปริญญาเอก แบบ 1
              3.1 ปริญญาโท ต่อ ปริญญาเอก (แบบ 1.1) ไม่เกิน 50,000 บาท
              3.2 ปริญญาตรี ต่อ ปริญญาเอก (แบบ 1.2) ไม่เกิน 80,000 บาท
       4.  ปริญญาเอก แบบ 2
              4.1 ปริญญาโท ต่อ ปริญญาเอก (แบบ 2.1) ไม่เกิน 20,000 บาท
              4.2 ปริญญาตรี ต่อ ปริญญาเอก (แบบ 2.2) ไม่เกิน 30,000 บาท

 

A เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบ ดังนี้

      1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      2. ไม่มีหนี้สินคงค้างกับทางมหาวิทยาลัย และไม่อยู่ในช่วงขอขยายระยะเวลาการศึกษา

      3. ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์แล้ว       

 

A นักศึกษาสามารถยื่นเรื่องขอรับทุนสนับสนุนได้ประเภทละ 1 ครั้ง โดยไม่เกินอัตราที่กำหนด

 

A :  1. แบบฟอร์ม DGC03 จากระบบ MIS

      2. ข้อตกลงในการขอรับทุน จำนวน 3 ฉบับ พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

      3. ใบสำคัญรับเงิน พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

      4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

      5. หนังสือแจ้งยืนยันการขอรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

      6. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

           หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถ Download เอกสารข้อ 1 – 3 และ 4 ได้ที่ http://postgrads.mfu.ac.th/current-students/guidline-guaduation/research-grant-manual

 

A นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาและการประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ผ่านทางเว็บไซต์ http://postgrads.mfu.ac.th หัวข้อ ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย

 

A ภายใน 30 วัน หลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน และแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีทาง E-mail

 

A : นักศึกษาไม่ต้องส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เนื่องจากทุนที่ได้รับเป็นแบบเหมาจ่าย เพื่อความโปร่งใสในการใช้เงิน นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องจัดทำรายงานการเบิกจ่ายทุน และเก็บรายละเอียดการใช้จ่ายพร้อมหลักฐานทางการเงิน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับสำหรับการตรวจสอบ หากมีการร้องขอจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 

A : หลังจากนักศึกษาได้รับทุนมีข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตาม ดังนี้

     1. นักศึกษาต้องดำเนินการทำวิจัยอย่างเต็มความสามารถ และนำผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ไปตีพิมพ์เผยแพร่ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

     2. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ต้องมีชื่อนักศึกษาปรากฏเป็นชื่อแรก (First author) และต้องมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ เป็นผู้เขียนร่วม (Co-author) หรือผู้ดำเนินการหลัก (Corresponding author) ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวต้องระบุสังกัด (Affiliation) และที่อยู่ (กรณีต้องระบุ) ของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ เป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

     3. นักศึกษาจะต้องระบุว่าได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในกิตติกรรมประกาศของเล่มวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

 

A : กรณีนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหลังผ่านการคัดเลือกให้รับทุน มหาวิทยาลัยสามารถเรียกคืนเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรไป และอาจระงับการสำเร็จการศึกษาจนกว่านักศึกษาจะมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น

 

FAQ ระยะเวลาการศึกษา/ทั่วไป

A1. ปริญญามหาบัณฑิต    
            ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
     2. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
             แบบ 1.1 และ 2.1 ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
             แบบ 1.2 และ 2.2 ไม่เกิน 7 ปีการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
        กรณีนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาดังกล่าว อาจยื่นเรื่องขอขยายระยะเวลาได้ ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์การขอขยายระยะเวลาการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557 (https://goo.gl/NsfF5U)

 

A :   1. นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบป้องกันเรียบร้อยแล้ว มีความก้าวหน้าอย่างชัดเจน
มีแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน และต้องยื่นคำร้อง (DGC23) ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
      2. ส่งคำร้อง (DGC23) ต่อ อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจำสำนักวิชาเพื่อพิจารณา หากสำนักวิชาเห็นควรให้ขยายระยะเวลาการศึกษาได้ สำนักวิชาจะเสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเสนอผลการพิจารณาต่อ
สภาวิชาการทราบ (ประกาศ https://goo.gl/NsfF5U)

 

A1. กรณีนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด (https://goo.gl/c2oYqR) จนครบระยะเวลาการศึกษาสูงสุดตามข้อ 34.
      2. กรณีนักศึกษาทุกหลักสูตร ยกเว้นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ
          2.1    นักศึกษาก่อนรหัส 60xxx ให้นักศึกษาดำเนินการส่งรายงานความก้าวหน้า (DGC20) ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามปฎิทินการศึกษาภาคการศึกษานั้นๆ และสามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามปกติ จนครบระยะเวลาการศึกษาสูงสุดตามข้อ 34.
                กรณีไม่สามารถยื่นรายงานความก้าวหน้าภายในช่วงเวลาที่กำหนด จะถือว่าความก้าวหน้าเท่ากับภาคการศึกษาก่อนหน้า และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่ากับภาคการศึกษาก่อนหน้า
         2.2    นักศึกษารหัส 60xxx เป็นต้นไป สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด (https://goo.gl/6df3TA) จนครบระยะเวลาการศึกษาสูงสุดตามข้อ 34.

 

Aนักศึกษาสามารถขอลาพักการศึกษาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
     1. นักศึกษาได้รับทุนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศหรือทุนอื่นซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
     2. นักศึกษาป่วยจนต้องรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์เป็นระยะเวลาเกินกว่า 3 สัปดาห์ โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือจากสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง
     3. นักศึกษามีความจำเป็นส่วนตัวโดยนักศึกษาต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
** การลาพักการศึกษาไม่สามารถทำได้ในกรณีที่เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะต้องทำการสอบวัดคุณสมบัติ และ /หรือสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

 

A : ระยะเวลาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นับเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาการศึกษาตามแผนการศึกษาของนักศึกษา

 

A :     1. เมื่อมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าขาดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
        2. เมื่อศึกษาครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด และได้รับประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตรแล้ว
        3. เมื่อได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ลาออก โดยนักศึกษาต้องยื่นคำร้องที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล เพื่อขออนุมัติจากอธิการบดี
        4. เมื่อสิ้นสุด  2  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแล้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน หรือยังไม่รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา และยังไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมประเภทอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้นักศึกษาที่พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาอาจขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายในภาคการศึกษานั้นได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี และต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
        5. นักศึกษาทดลองศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 หรือไม่ผ่านตามเงื่อนไขที่แต่ละหลักสูตรกำหนด เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
        6. นักศึกษาสามัญซึ่งได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน
        7. นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ที่สอบไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2
        8. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไม่ดำเนินการสอบวัดคุณสมบัติ ภายใน 4 ภาคการศึกษานับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา หรือสอบไม่ผ่านภายใน 6 ภาคการศึกษานับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา    
       9. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 2 เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบให้เปลี่ยนระดับการศึกษาสู่ระดับปริญญามหาบัณฑิต
      10. สอบไม่ผ่านการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภายในระยะเวลาตามที่กำหนด
      11. สอบไม่ผ่านการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ในการสอบครั้งที่ 2
      12. เมื่อไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
      13. เมื่อนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ U ในรายวิชาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ติดต่อกัน 2 ครั้ง
     14. ทุจริตในการทำดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระอย่างร้ายแรง
     15. เมื่อมหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เพราะกระทำผิดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย
     16. ถึงแก่กรรม

 

A : ติดต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล เพื่อสอบถามข้อมูลรหัสผ่าน
     ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-5391-6544 หรือ 0-5391-6545

 

A : นักศึกษาสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาได้จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ในหมวดที่ 7 การลงทะเบียน ส่วนที่ 3 การเทียบโอนรายวิชา หน้า 29 (http://postgrads.mfu.ac.th/index.php/current-students/regulations-announced/regulations-thai/regulations-60)

 

 

PART: อาจารย์ที่ปรึกษา

A1. เข้าเว็บไซต์ https://mfugradmis.mfu.ac.th/
     2. ไปที่เมนู งานศึกษาวิจัย
     3. เลือก “อาจารย์แสดงความคิดเห็น” ของนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอสอบ


     4. อาจารย์ให้ความคิดเห็น และเลือก “อนุมัติ”
        สามารถดูคู่มือได้จาก Website:  https://mfugradmis.mfu.ac.th/

 

Aรหัสผ่านเข้าระบบ GRAD MIS เป็นรหัสผ่านเดียวกันกับระบบ REG หากอาจารย์ลืมรหัสผ่านสามารถติดต่อศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 053-916395

 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top