All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Activity (44)

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ จริยธรรมงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องริมกก อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง…
Last modified on วันจันทร์, 08 มีนาคม 2564 12:16
เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (บรรยายภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องริมกก อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก ศ. ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี…
Last modified on วันจันทร์, 08 มีนาคม 2564 12:16
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ จริยธรรมงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องริมกก อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง…
Last modified on วันเสาร์, 20 กุมภาพันธ์ 2564 11:16
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (บรรยายภาษาไทย) ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องริมกก อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก ศ. ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี…
Last modified on วันเสาร์, 20 กุมภาพันธ์ 2564 11:17
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช อาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ จริยธรรมงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องริมกก อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง…
Last modified on วันจันทร์, 08 มีนาคม 2564 12:18
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษานานาชาติ “International Graduate Students’ Loy Krathong Festival 2019” ณ อาคาร C1 ห้อง C1-304 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยตามปณิธานของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยให้นักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบประวัติความเป็นมาของ ประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีอันเก่าแก่ของไทย และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย ในงานมีการบรรยายพร้อมกับเปิดวีดีโอ เรื่อง…
Last modified on วันเสาร์, 07 สิงหาคม 2564 13:52
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2562 สำนักงานบัณฑิต ศึกษา จัดกิจกรรมอบรม “จริยธรรมงานวิจัย” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจในจริยธรรม งานวิจัยเบื้องต้น ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ที่จะทำให้ การดำเนินการศึกษาและวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้องตาม หลักจริยธรรมในการศึกษาวิจัยที่ผู้ทำวิจัยควรตระหนักถึง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยทีี่สอดคล้องกับแนวทาง การวิจัยในระดับสากล โดย อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง…
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเข้าฟังคำแนะนำในการปฏิบัติและการเตรียมพร้อมในการศึกษาในขั้นบัณฑิตศึกษา โดยมี ผศ. ดร.สุวรรณา เดชาทัย ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา กล่าวรายงาน และ…
Last modified on วันจันทร์, 05 สิงหาคม 2562 14:21
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 1 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก …
Last modified on วันพุธ, 13 กุมภาพันธ์ 2562 10:17
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top