All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Activity (44)

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ การใช้โปรแกรม Mendeley ในการอ้างอิง และการใช้โปรแกรม Turnitin ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จำเป็นอย่างมากในการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์…
Last modified on วันอังคาร, 15 มีนาคม 2565 11:27
เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดรูปแบบการพิมพ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ในส่วนของการจัดรูปแบบการพิมพ์ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาอย่างถูกต้อง กระบวนการ การส่งตรวจรูปแบบหลังการสอบป้องกัน โดยคุณจิณณ์ณณัช…
Last modified on วันอังคาร, 15 มีนาคม 2565 11:33
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดรูปแบบการพิมพ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ในส่วนของการจัดรูปแบบการพิมพ์ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาอย่างถูกต้อง กระบวนการ การส่งตรวจรูปแบบหลังการสอบป้องกัน โดยคุณจิณณ์ณณัช…
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ การใช้โปรแกรม Mendeley ในการอ้างอิง และการใช้โปรแกรม Turnitin ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จำเป็นอย่างมากในการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์…
Last modified on วันอังคาร, 08 มีนาคม 2565 14:55
กิจกรรมการอบรมหัวข้อ “การเลือกหัวข้อและการออกแบบงานวิจัย” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "การเลือกหัวข้อและการออกแบบงานวิจัย" สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งกิจกรรมในรูปแบบภาษาไทย ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.ณรัฐ หัสชู อาจารย์ประจำจากสำนักวิชาการจัดการเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก…
Last modified on วันพฤหัสบดี, 04 พฤศจิกายน 2564 10:53

Orientation of New students 2021

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสขภาพและนักศึกษาต่างชาติ ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมดอยแง่ม อาคารวันชัย ศิริชนะ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี…
Last modified on วันพุธ, 01 กันยายน 2564 12:07
สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "จริยธรรมงานวิจัย" สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบภาษาอังกฤษ ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรในการอบรม อีกทั้งในการอบรมได้มีช่วง ถาม-ตอบ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการอบรม…
Last modified on วันพุธ, 01 กันยายน 2564 11:40
สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "จริยธรรมงานวิจัย" สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบภาษาอังกฤษ ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรในการอบรม อีกทั้งในการอบรมได้มีช่วง ถาม-ตอบ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการอบรม…
Last modified on วันพุธ, 11 สิงหาคม 2564 11:35
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมดอยแง่ม อาคารวันชัย ศิริชนะ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ…
Last modified on วันพุธ, 01 กันยายน 2564 12:07
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top