All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Activity (44)

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานบัณฑิตศึกษาร่วมกับส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษานานาชาติ “International Graduate Students’ Loy Krathong Festival 2018” ณ โถงอาคาร C เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยตามปณิธานของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยให้นักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบประวัติความเป็นมาของ ประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีอันเก่าแก่ของไทย และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย ในงานมีการบรรยายพร้อมกับเปิดวีดีโอ เรื่อง ความสำคัญของประเพณีลอยกระทงเป็นภาษาอังกฤษ…
Last modified on วันศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2561 16:17
เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อสำเร็จการศึกษา” โดยหัวข้อการบรรยาย หัวข้อ “การส่งผลงานเผยแพร่เพื่อสำเร็จการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ฉบับปรับปรุง) โดยได้รับเกียรติจาก…
Last modified on วันศุกร์, 29 มิถุนายน 2561 15:31
เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ทราบขั้นตอนการทำงานศึกษาวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาผ่านระบบออนไลน์และเข้าใจกระบวนการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการศึกษาวิจัย นักศึกษาและอาจารย์จะได้อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ Grad MIS จริง ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้งานที่ถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกิจกรรมการอบรมเริ่ม เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้อง 102 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา…
Last modified on วันศุกร์, 29 มิถุนายน 2561 15:30
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 สำนักงานบัณฑิตศึกษากำหนดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษานานาชาติ "International GraduateStudents’ Songkran Festival 2018" เพื่อสืบสานวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2561 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยให้นักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบประวัติความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ซึ่งเป็นประเพณีการรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ โดยเป็นประเพณีที่ทำกันต่อมากันช้านาน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยด้วย โดยงานเริ่มในช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น.…
Last modified on วันเสาร์, 21 เมษายน 2561 12:18
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจึงกำหนดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษานานาชาติ “International Graduate Students’ Loy Krathong Festival 2017” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยตามปณิธานของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยให้นักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีอันเก่าแก่ของไทย และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย โดยงานเริ่มในช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น. ซึ่งทางสำนักงานบัณฑิตศึกษา ได้เชิญ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ…
Last modified on วันศุกร์, 16 กุมภาพันธ์ 2561 11:21
เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สำนักเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคาร E-Park ห้อง ES1-518 ซึ่งเป็นนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา เดินทางจากกรุงเทพมหานครเข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเข้าฟังคำแนะนำในการการปฏิบัติและการเตรียมพร้อมในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีท่าน รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี และ นายแพทย์ ไพศาล รัมณีย์ธร…
Last modified on วันศุกร์, 16 กุมภาพันธ์ 2561 11:21
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคาร E-Park ห้อง ES1-518 นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจำนวนกว่า 100 คน ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเข้าฟังคำแนะนำในการการปฏิบัติและการเตรียมพร้อมในการศึกษาในขั้นบัณฑิตศึกษา โดยมีท่าน รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี ได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้วย ...........
Last modified on วันศุกร์, 16 กุมภาพันธ์ 2561 11:21
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญา บัณฑิตรุ่นที่ 15 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวนกว่า 2,662 ราย - มล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ รับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันอังคารที่…
Last modified on วันพุธ, 07 กุมภาพันธ์ 2561 20:32
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top