All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Activity (44)

สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย" สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบภาษาอังกฤษ การอบรมได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช อาจารย์ประจำจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยซึ่งจัดเป็นกระบวนการวิจัยขั้นสุดท้ายที่สำคัญของการทำงานวิจัยเพื่อเสนอข้อเท็จจริงหรือความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบและการเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมยังได้ถาม-ตอบ…
Last modified on วันจันทร์, 21 มิถุนายน 2564 14:40
สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "จริยธรรมงานวิจัย" สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบภาษาอังกฤษ ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรในการอบรม อีกทั้งในการอบรมได้มีช่วง ถาม-ตอบ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการอบรม…
Last modified on วันพุธ, 12 พฤษภาคม 2564 10:25
สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "การเลือกหัวข้อและการออกแบบงานวิจัย" สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งกิจกรรมในรูปแบบภาษาไทย ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting และ กิจกรรมในรูปแบบภาษาอังกฤษ ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม…
Last modified on วันพุธ, 28 เมษายน 2564 10:49
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม 2 ชั้น 5 ศุนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ การใช้โปรแกรม EndNote Web ในการอ้างอิง…
Last modified on วันพฤหัสบดี, 25 มีนาคม 2564 13:31
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดรูปแบบการพิมพ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 201 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ในส่วนของการจัดรูปแบบการพิมพ์ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาอย่างถูกต้อง กระบวนการ…
Last modified on วันพุธ, 24 มีนาคม 2564 16:23
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการบรรยายในรูปแบบภาษาอังกฤษ และผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ การใช้โปรแกรม EndNote Web ในการอ้างอิง ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จำเป็นอย่างมากในการทำดุษฎีนิพนธ์…
Last modified on วันจันทร์, 08 มีนาคม 2564 12:15
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดรูปแบบการพิมพ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องริมกก อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับการจัดทำดุษฎีนิพนธ์…
Last modified on วันจันทร์, 08 มีนาคม 2564 12:15
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง กรุงเทพฯ ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 10 กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ การใช้โปรแกรม EndNote…
Last modified on วันจันทร์, 08 มีนาคม 2564 12:16
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดรูปแบบการพิมพ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง กรุงเทพฯ ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 10 กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์…
Last modified on วันเสาร์, 20 กุมภาพันธ์ 2564 11:16
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top