All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 

    ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ภัยพิบัติทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ ได้สร้างความสูญเสียให้เกิดขึ้นทั่วโลก และในประเทศไทยเองก็ประสบปัญหาอุบัติภัยและสาธารณภัย ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย วาตภัย หรืออัคคีภัย ที่ค่อนข้างรุนแรงและมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หน่วยงานต่าง ๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อป้องกันอันตรายและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น

     เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรในหน่วยงาน สำนักงานบัณฑิตศึกษาจึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง มาตรการการป้องกันอัคคีภัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพื่อให้สามารถรับมือในกรณีเกิดอัคคีภัยภายในหน่วยงานได้อย่างทันท่วงที สร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรที่ต้องเผชิญเหตุในระยะแรกให้สามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย รวมทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้บุคลากรของหน่วยงาน เกิดความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในหน่วยงาน ตลอดจนสามารถวางแผนและกำหนดมาตรการป้องกันอัคคีภัยในหน่วยงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

     ซึ่งโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานบัณฑิตศึกษา อาคารเรียนรวม 1 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อัญชลี คัตรมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมแชร์ประสบการณ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่ดีในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในแต่ละรูปแบบ

     ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มีการอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการป้องกันที่ถูกต้องในกรณีเกิดภัยพิบัติ พร้อมทั้งหาแนวทางการป้องกันภัยพิบัติ ทางด้านอัคคีภัย ร่วมแชร์ประสบการณ์ และร่วมกันฝึกซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอีกด้วย

 

  

 

Read 288 times Last modified on วันจันทร์, 21 มีนาคม 2565 09:39
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top