All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 

ในปัจจุบันโลกของเรามีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่าง ๆ มากมาย แต่สิ่งที่เรากำลังจะเผชิญต่อจากนี้ คือการเกิดปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อน นั้นคือ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเรียกว่า ภาวะโลกร้อน (Global Warming) กิจกรรมของมนุษย์ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน คือ กิจกรรมที่ทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ
เพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติตามปณิธานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และยึดมั่นในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการ "ปลูกป่า สร้างคน" โดยมุ่ง "สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม และอนุรักษ์ธรรมชาติ" สำนักงานบัณฑิตศึกษาจึงกำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “สำนักงานสีเขียว” โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สำนักงานนำความรู้ ความเข้าใจ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากกิจกรรมต่าง ๆ ในสำนักงาน

ซึ่งการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง " สำนักงานสีเขียว" ได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้อง 306 อาคารเรียนรวม 1 โดยมีบุคลากรจากสำนักงานบัณฑิตศึกษา และส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีรายชื่อวิทยากรดังนี้

1. อาจารย์ ดร.วีรยุทธ สิริรัตน์เรืองสุข

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม

3. อาจารย์ ดร.ไกรลักษณ์ ฟักแก้ว

4. อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก

5. อาจารย์สุนทร สุดแสนดี

6. อาจารย์ผสุดี ละออ

ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกันกำหนดนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน เพื่อสร้างความความตระหนักถึงความรับผิดชอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร รวมทั้งมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

   

 

Read 121 times Last modified on วันจันทร์, 21 มีนาคม 2565 09:29
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top