All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน มีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ และสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เช่น การสืบค้นข้อมูลในการอ้างอิง การจัดเก็บข้อมูลและการส่งต่อข้อมูลด้วยความทันสมัยและสะดวกต่อการสืบค้น ก่อให้เกิดปัญหาในแวดวงวิชาการ คือ การลอกเลียนวรรณกรรม หรือ Plagiarism

ตามพจนานุกรม The Compact Edition of the Oxford English Dictionary (COED) ได้ให้ความหมายของคำว่า Plagiarism ไว้ว่า “การกระทําหรือการปฏิบัติที่ถือว่าเป็นการคัดลอก นั่นก็คือ การนําผลงานของคนอื่นมาเป็นของตนเองโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง (Wrongful Appropriation), การขโมย (Purloining) และการตีพิมพ์ข้อความของคนอื่น หรือการแสดงความคิด แนวคิด (วรรรณกรรม งานศิลป ดนตรี งานประดิษฐ์ เป็นต้น) ของผู้อื่นเสมือนว่าเป็นงานของตนเอง หรือการนําเสนอความคิด แนวคิด ตอนแบบ ข้อความ ส่วนของข้อความ หรืองานที่ได้มีการขโมยมา” (บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555)

โดยการกระทำดังกล่าวถือเป็นเรื่องร้ายแรงมาก อาจเสี่ยงต่อการถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง แม้บางครั้งจะเกิดจากความไม่ตั้งใจและขาดความระมัดระวังในการอ้างอิงให้ถูกต้อง ประกอบกับได้มีพระราชบัญญัติการอุมศึกษา พ.ศ. 2562 ในมาตราที่เกี่ยวข้องกับการทำผลงานทางวิชาการระดับอุดมศึกษามาตรา 70 และมาตรา 77 ดังนี้

“มาตรา 70 เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการอุดมศึกษา หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริตทางวิชาการ ห้ามมิให้ผู้ใด จ้าง วาน ใช้ให้ผู้อื่นทำผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเพื่อไปใช้ในการทำผลงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขอตำแหน่งทางวิชาการ หรือเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินอื่นในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ห้ามมิให้ผู้ใดรับจ้างหรือดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้ผู้อื่นนำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือโดยสุจริตตามสมควร

มาตรา 77 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 70 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

สำนักงานบัณฑิตศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีจริยธรรมในการไม่ละเมิดผลงานของผู้อื่น จึงได้จัดอบรมในหัวข้อ การเขียนวิจัยอย่างไร ให้ปลอดภัยจาก Plagiarism สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการเขียนงานวิจัยที่ถูกต้องและผลของการลอกเลียนวรรณกรรม เพื่อนำไปใช้ในการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ

ลงทะเบียน คลิ๊กเลย

Read 139 times
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top