All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

     แนวทางพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก มุ่งเน้นการนำความรู้และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการพัฒนา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากสังคมสารสนเทศ (Information Society) สู่สังคมภูมิปัญญา (Knowledge Society) โดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ (Information and Communication Technology) เป็นปัจจัยหลัก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิตัลกลายเป็นอุปกรณ์และเทคโนโลยีพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลก

     สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันมีนโยบายหลักในการปฏิรูปภาครัฐ อุตสาหกรรม วิสาหกิจ และภาคธุรกิจอื่นๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิตัลและคอมพิวเตอร์ดังกล่าว เช่นกัน ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่มีความสามารถนำวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ และสามารถแก้ไขระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น จึงเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความมุ่งมั่นในการผลิต นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษาระดับปริญญาเอก และวิศวกรทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีความสามารถในการทำงานวิจัย ออกแบบพัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน ตามหลักจริยธรรมภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสานึกในการใฝ่เรียนรู้และสามารถติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาด้วยตนเองตลอดเวลา

 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top