All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (145)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 3/2563 ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader หรือบราวเซอร์ไม่รองรับการแสดงผล PDF คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติ นักศึกษาระดับปริญญาตรี/ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาปัจจุบัน ณ วันที่ยื่นขอรับรางวัล ข้อกำหนดในการรับสมัครผลงาน 1. กรณีผู้เสนอขอรับรางวัลเสนอบทความผลงานวิจัยมากกว่า 1 ผลงาน จะได้รับการพิจารณาจัดสรรรางวัลให้ในประเภทที่สูงสุดเป็นอันดับแรก ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 2 รางวัล 2. กรณีมีผู้เสนอขอรับรางวัลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์มากกว่าจำนวนรางวัลที่มหาวิทยาลัยกำหนด…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 3/2563 สอบวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.สนามสอบ Online ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader หรือบราวเซอร์ไม่รองรับการแสดงผล PDF คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน Academic English for Graduate Studies 1 และ Academic English for Graduate Studies 2 (AE1/AE2) ครั้งที่ 2/2563 ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader หรือบราวเซอร์ไม่รองรับการแสดงผล PDF คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ขอเชิญนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม การเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2564 ณ ห้อง MR214 – MR217 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ เพื่อบ่มเพาะความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการสร้างนวัตกรรม…
ขอเชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัย ในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021 ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม…
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2564 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการเสนอผลงานฯ และเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลฯ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ทางเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th (link เว็บไซต์อยู่ด้านล่าง)…
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเรียนเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมในกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader หรือบราวเซอร์ไม่รองรับการแสดงผล PDF คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top