All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
 
คำนิยาม
 
 
หมวดที่      
1
 
       องค์ประกอบคณะกรรมการบัณฑิต + หน้าที่    
       องค์ประกอบคณะกรรมการบัณฑิตประจำสำนักวิชา + หน้าที่    
2
 
       ส่วนที่ 1     หลักสูตรที่เปิดสอน หน้า 5  
       ส่วนที่ 2     โครงสร้างหลักสูตร หน้า 5  
                               หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต    
                                      แผน ก แบบ  ก1  แบบ  ก2    
                                      แผน ข    
                               หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต    
       ส่วนที่ 3     การบริหารหลักสูตร หน้า 6  
3
 
       ส่วนที่ 1     ระบบการศึกษา หน้า 8  
                               การแบ่งภาคการศึกษา    
                               หน่วยกิต    
                               ประเภทของหน่วยกิต    
       ส่วนที่ 2     ระยะการศึกษา หน้า 9 ประกาศการขอขยาย
ระยะเวลา
       ส่วนที่ 3     ภาษาที่ใช้ในการศึกษา หน้า 10  
4
 
       ส่วนที่ 1     อาจารย์ประจำหลักสูตร หน้า 10  
                               คุณสมบัติและหน้าที่อาจารย์ประจำหลักสูตร    
       ส่วนที่ 2     อาจารย์ผู้สอน หน้า 11  
                                     หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต    
                                     หลักสูตรปริญญาดุษฏีบัณฑิต    
       ส่วนที่ 3     อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หน้า 11  
                                     หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต    
                                     หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต    
                          ภาระงานการคุมดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ    
                          หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ    
 

     ส่วนที่ 4     อาจารย์ที่ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบโครงร่างหรือ                                     สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

หน้า 11  
                       คุณสมบัติและหน้าที่คณะกรรมการสอบ    
5
 
       ส่วนที่ 1     คุณสมบัติของผู้รับเข้าศึกษา หน้า 12 ประกาศเกณฑ์ภาษาอังกฤษ 
       ส่วนที่ 2     หลักเกณฑ์และวิธีการรับเข้าศึกษา หน้า 12
       ส่วนที่ 3     ประเภทของผู้เข้าศึกษา หน้า 13  
6
 
       ส่วนที่ 1     การขึ้นทะเบียนนักศึกษา หน้า 14  
       ส่วนที่ 2     การลงทะเบียนเรียน หน้า 14  
       ส่วนที่ 3     การเทียบโอนรายวิชา หน้า 15  
       ส่วนที่ 4     การเพิ่ม ลด และถอนรายวิชา หน้า 16  
       ส่วนที่ 5     การลงทะเบียนเรียนซ้ำ หน้า 17  
7
 
       การจัดการเรียนการสอน    
8
 
       ส่วนที่ 1     การวัดผลรายวิชา หน้า 19  
       ส่วนที่ 2     การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หน้า 19 ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการสอบ 
                             (สำหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข)  
                                    คุณสมบัตินักศึกษา    
                                    องค์ประกอบคณะกรรมการสอบ    
                                    การวัดผล    
       ส่วนที่ 3     การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หน้า 20  
                             (สำหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต)    
                                    คุณสมบัตินักศึกษา    
                                    องค์ประกอบคณะกรรมการสอบ    
                                    การวัดผล    
       ส่วนที่ 4     การสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หน้า 21  
       ส่วนที่ 5     การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หน้า 23 ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการสอบภาษาอังกฤษ
       ส่วนที่ 6     การสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ  
9
 
 
10
 
       ส่วนที่ 1     ระดับการประเมิน หน้า 26  
       ส่วนที่ 2     หลักเกณฑ์การให้สัญลักษณ์ผลการศึกษา หน้า 28  
       ส่วนที่ 3     การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย หน้า 30  
11
ประกาศการเปลี่ยน
ระดับการศึกษา
       ส่วนที่ 1     การเปลี่ยนระดับการศึกษา หน้า 30  
       ส่วนที่ 2     การย้ายสาขาวิชา หน้า 31  
       ส่วนที่ 3     การเปลี่ยนแผนการศึกษา หน้า 32  
12
 
       ส่วนที่ 1     การลาสอบ หน้า 32  
       ส่วนที่ 2     การลาพักการศึกษา หน้า 32  
13
 
14
    ประกาศหลักเกณฑ์     การเผยแพร่
15
 

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554                  DOWNLOAD  


เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top