All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

FAQ ทุนสนับสนุนเพื่อการเผยแพร่ผลงาน สำหรับ นักศึกษา รหัส 61 เป็นต้นไป

A :  1.การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติ ไม่เกิน 5,000 บาท

      2. การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ ไม่เกิน 10,000 บาท

 

A : เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบ ดังนี้

1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2. ไม่มีหนี้สินคงค้างกับทางมหาวิทยาลัย และไม่อยู่ในช่วงขอขยายระยะเวลาการศึกษา

3. ผลงานจากดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ต้องได้รับการตอบรับให้นำเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และผลงานการเผยแพร่ดังกล่าวสามารถนำไปใช้เพื่อสำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาศึกษา พ.ศ. 2560

 

A : นักศึกษาสามารถยื่นเรื่องขอรับทุนสนับสนุนได้ประเภทละไม่เกิน 1 ครั้ง/คน โดยไม่เกินอัตราที่กำหนด

 

A 1. แบบฟอร์ม DGC02 จากระบบ MIS

      2. ข้อตกลงในการขอรับทุน จำนวน 3 ฉบับ พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

      3. ใบสำคัญรับเงิน พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

      4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

      5. หนังสือแจ้งยืนยันการขอรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

      6. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง             

หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถ Download เอกสารข้อ 1 – 3 และ 4 ได้ที่ http://postgrads.mfu.ac.th/current-students/guidline-guaduation/research-grant-manual

 

A : นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาและการประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ผ่านทางเว็บไซต์ http://postgrads.mfu.ac.th หัวข้อ ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย

 

A : ภายใน 30 วัน หลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน และแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีทาง E-mail

 

A : นักศึกษาไม่ต้องส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เนื่องจากทุนที่ได้รับเป็นแบบเหมาจ่าย เพื่อความโปร่งใสในการใช้เงิน นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องจัดทำรายงานการเบิกจ่ายทุน และเก็บรายละเอียดการใช้จ่ายพร้อมหลักฐานทางการเงิน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับสำหรับการตรวจสอบ หากมีการร้องขอจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 

A : หลังจากนักศึกษาได้รับทุนมีข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตาม ดังนี้

     1. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceedings) ต้องมีชื่อนักศึกษาปรากฏเป็นชื่อแรก (First author) และต้องมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เป็นผู้เขียนร่วม (Co-author) หรือผู้ดำเนินการหลัก (Corresponding author) ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวต้องระบุสังกัด (Affiliation) และที่อยู่ (กรณีต้องระบุ) ของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

     2. นักศึกษาต้องเป็นผู้นำเสนอผลงานด้วยตนเอง 

     3. การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. 2560

     4. นักศึกษาต้องระบุว่าได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในกิตติกรรมประกาศของเล่มดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์

     5. หลักฐานแสดงการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย

         นักศึกษาจักต้องนำส่งหลักฐานแสดงการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยภายหลังจากการได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงาน ดังนี้

         5.1   กรณีบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาต้องส่งหลักฐาน ดังนี้

           -  สำเนาปกนอกของวารสาร

           -  สำเนาสารบัญของวารสาร

           -  สำเนาบทความฉบับเต็ม (Full Paper)

           -  สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าวารสารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อใช้สำเร็จการศึกษา

           5.2 กรณีบทความวิจัยที่นำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ และได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารรายงานการประชุม (Proceedings) เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาต้องส่งหลักฐาน ดังนี้

           -  สำเนาประกาศนียบัตร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่านักศึกษาไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ

           -  สำเนาปกนอกของเอกสารรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings)

           -  สำเนาสารบัญเฉพาะหน้าที่มีบทความวิจัยปรากฏ

           -  สำเนาบทความฉบับเต็ม (Full paper) ที่พิมพ์ในเอกสารรายงานการประชุมวิชาการ

           -  สำเนาหน้ารายนามกองบรรณาธิการ หรือคณะกรรมการจัดประชุมโดยระบุสถาบันสังกัด

           -  สำเนาหลักฐานที่แสดงว่ามีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น

           ทั้งนี้ การประชุมวิชาการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อใช้สำเร็จการศึกษา

           5.3 กรณีบทความวิจัยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการตีพิมพ์ นักศึกษาต้องส่งหลักฐาน ดังนี้

           -  หนังสือรับรองการยอมรับให้ตีพิมพ์ฉบับจริง

           -  ต้นฉบับบทความ (Manuscript) ที่ส่งตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์วิชาการ

           -  สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าวารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อใช้สำเร็จการศึกษา

 

A : กรณีนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหลังผ่านการคัดเลือกให้รับทุน มหาวิทยาลัยสามารถเรียกคืนเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรไป และอาจระงับการสำเร็จการศึกษาจนกว่านักศึกษาจะมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น

 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top