All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

FAQ ทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

A :    1.  ปริญญาโท แผน ก1 ไม่เกิน 30,000 บาท
       2.  ปริญญาโท แผน ก2 ไม่เกิน 15,000 บาท
       3.  ปริญญาเอก แบบ 1
              3.1 ปริญญาโท ต่อ ปริญญาเอก (แบบ 1.1) ไม่เกิน 50,000 บาท
              3.2 ปริญญาตรี ต่อ ปริญญาเอก (แบบ 1.2) ไม่เกิน 80,000 บาท
       4.  ปริญญาเอก แบบ 2
              4.1 ปริญญาโท ต่อ ปริญญาเอก (แบบ 2.1) ไม่เกิน 20,000 บาท
              4.2 ปริญญาตรี ต่อ ปริญญาเอก (แบบ 2.2) ไม่เกิน 30,000 บาท

 

A เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบ ดังนี้

      1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร

      2. ไม่ค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน ยังศึกษาในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และไม่ได้อยู่ในช่วงขอขยายระยะเวลาการศึกษา

      3. ผ่านการสอบโครงร่างการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ เรียบร้อยแล้ว      

 

A นักศึกษาสามารถยื่นเรื่องขอรับทุนสนับสนุนได้ประเภทละ 1 ครั้ง โดยไม่เกินอัตราที่กำหนด

 

A :  1. แบบฟอร์ม DGC03 จากระบบ MIS

      2. ข้อตกลงในการขอรับทุน จำนวน 3 ฉบับ พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

      3. ใบสำคัญรับเงิน พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

      4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

      5. หนังสือแจ้งยืนยันการขอรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

      6. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

           หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถ Download เอกสารข้อ 1 – 3 และ 4 ได้ที่ http://postgrads.mfu.ac.th/current-students/guidline-guaduation/research-grant-manual

 

A นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาและการประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ผ่านทางเว็บไซต์ http://postgrads.mfu.ac.th

 

A ภายใน 30 วัน หลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน และแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีทาง E-mail

 

A : นักศึกษาไม่ต้องส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เนื่องจากทุนที่ได้รับเป็นแบบเหมาจ่าย เพื่อความโปร่งใสในการใช้เงิน นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องจัดทำรายงานการเบิกจ่ายทุน และเก็บรายละเอียดการใช้จ่ายพร้อมหลักฐานทางการเงิน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับสำหรับการตรวจสอบ หากมีการร้องขอจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 

A : หลังจากนักศึกษาได้รับทุนมีข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตาม ดังนี้

     1. การตีพิมพ์ผลงานนั้นชื่อนักศึกษาต้องเป็นชื่อแรก (First author)

     2. การตีพิมพ์ผลงานนั้นชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้เขียนหลัก (Corresponding author)

     3. นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในผลงานนั้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

     4. นักศึกษาจะต้องระบุว่าได้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย หรือทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในกิตติกรรมประกาศด้วย (ทั้งผลงานตีพิมพ์ และเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์)

    ซึ่งสำนักงานบัณฑิตศึกษาจะตรวจสอบข้อกำหนดทั้ง 4 ข้อ เมื่อนักศึกษายื่นผลงานเพื่อสำเร็จการศึกษา

 

A : กรณีนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหลังผ่านการคัดเลือกให้รับทุน มหาวิทยาลัยสามารถเรียกคืนเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรไป และอาจระงับการสำเร็จการศึกษาจนกว่านักศึกษาจะมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น

 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top