All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ประกาศหลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบประมวลความรู้

หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติ
 สำนักวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักวิชา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 สำนักวิชา วิทยาศาสตร์ (กรณีเปลี่ยนระดับการศึกษา)
สำนักวิชา วิทยาศาสตร์
สำนักวิชา เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
สำนักวิชา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
สำนักวิชา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
  สำนักวิชา อุตสาหกรรมเกษตร 
 สำนักวิชา การจัดการ
หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้
สำนักวิชา อุตสาหกรรมเกษตร
 สำนักวิชา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  สำนักวิชา การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  สำนักวิชา การจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
  สำนักวิชา เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ  
สำนักวิชา นิติศาสตร์
สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย
 
 
 
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top