All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

            มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

จัดประชุมวิชาการ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน

และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการของคณาจารย์

นักศึกษา และนักวิจัยอันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566

 

กำหนดการเปิดรับบทความวิจัย

วันที่ 20 ธันวาคม 2565

เปิดรับบทความฉบับเต็มทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
ผ่านเว็บไซต์ https://conference.bu.ac.th

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ปิดรับบทความฉบับเต็ม

วันที่ 25 เมษายน 2566

แจ้งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้ส่งบทความปรับปรุงแก้ไข

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไขมาทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

แจ้งผลการคัดเลือกการนำเสนอผลงาน (พร้อมกำหนดการและรายละเอียดการนำเสนอผลงาน)

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566

ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการนำเสนอผลงาน

 

Read 63 times
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top