All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 

 

 

 

คุณสมบัติ

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาปัจจุบัน ณ วันที่ยื่นขอรับรางวัล

 

ประเภทรางวัล

1) รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูล Scopus ซึ่งถูกจัดอันดับวารสารโดย SCImago Journal Rank (SJR) ตั้งแต่ควอไทล์ที่ 2 ขึ้นไป  รางวัลละ 20,000 บาท

2) รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูล Scopus ซึ่งถูกจัดอันดับวารสารโดย SCImago Journal Rank (SJR) ในควอไทล์ที่ 3 และ 4 รางวัลละ 10,000 บาท

 

ข้อกำหนดในการรับสมัครผลงาน

1. กรณีผู้เสนอขอรับรางวัลเสนอบทความผลงานวิจัยมากกว่า 1 ผลงาน จะได้รับการพิจารณาจัดสรรรางวัลให้ในประเภทที่สูงสุดเป็นอันดับแรก

ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 2 รางวัล

2. กรณีมีผู้เสนอขอรับรางวัลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์มากกว่าจำนวนรางวัลที่มหาวิทยาลัยกำหนด

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้รางวัลแก่ผู้เสนอขอรับรางวัลตามลำดับการส่งใบสมัคร

3. ผลงานที่จะเสนอขอรับรางวัล ต้องเป็นผลงานที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ หรือตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus

ต้องเป็นผลงานที่เผยแพร่มาแล้วไม่เกิน 12 เดือน โดยนับตั้งแต่วันที่ผลงานได้รับการตอบรับการตีพิมพ์หรือตีพิมพ์แล้ว

จนถึงวันที่มหาวิทยาลัยได้รับใบสมัครการขอรับรางวัล

4. ชื่อของนักศึกษาต้องปรากฏเป็นชื่อแรกในเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย (First Author) และต้องมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นชื่อผู้เขียนหลัก

(Corresponding Author) และต้องระบุสังกัด (Affiliation) เป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

5. ผลงานที่จะเสนอขอรับรางวัลต้องไม่เป็นผลงานที่นักศึกษาเคยได้รับรางวัลหรือทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา หรือประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย

หรือประเภทการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ หรือรางวัลอื่นที่มีลักษณะเดียวกันจากสำนักงานบัณฑิตศึกษาหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาก่อน

6. การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่มีการอุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

7. กรณีการพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อขอรับรางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องเป็นผลงานที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. แบบฟอร์มการขอรับรางวัลผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)

2. แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ (สำหรับนักศึกษาผู้ขอรับรางวัล)

 

เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 หรือจนกว่าเงินรางวัลจะหมด

** ส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อน และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานตามลำดับในการส่ง **

 

 

 

Read 709 times
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top