All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 

ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยเพื่อขอจ้างนักวิจัยผู้ช่วย

เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย

พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2)

 

 

ระดับปริญญาตรี จำนวน 17 โครงการ

 

หมายเหตุ: โครงการวิจัยที่จ้างนักวิจัยผู้ช่วยระดับปริญญาตรี ลำดับที่ 14 เริ่มจ้างเดือนกันยายน 2564 - มีนาคม 2565 (จำนวน 7 เดือน)  

 

ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 โครงการ

 

โดยหัวหน้าโครงการวิจัยสามารถเริ่มจ้างนักวิจัยผู้ช่วยได้ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2564 - มีนาคม 2565 

ทั้งนี้ เอกสารสำหรับการแนบเบิกจ่ายค่าตอบแทนจะต้องนำส่งภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน

ณ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ห้อง 106 อาคารเรียนรวม 1 (C1-106) ซึ่งประกอบด้วย 

1. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนักวิจัยผู้ช่วย

2. ใบลงเวลาการปฏิบัติงานนักวิจัยผู้ช่วย

3. ใบสำคัญรับเงินนักวิจัยผู้ช่วย 

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักวิจัยผู้ช่วยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5. หนังสือแจ้งยืนยันการขอรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารนักวิจัยผู้ช่วยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนหลังจากนักวิจัยผู้ช่วยได้ปฏิบัติงานสิ้นสุดแล้วในแต่ละเดือน

โดยจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของนักวิจัยผู้ช่วยเท่านั้น

 

หมายเหตุ: ใบสำคัญรับเงินนักวิจัยผู้ช่วย ให้ระบุที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน และไม่ต้องลงวันที่ในเอกสาร

เจ้าหน้าที่ส่วนการเงินและบัญชีจะเป็นผู้ลงวันที่ในเอกสาร ณ วันที่ได้โอนเงินให้แก่นักวิจัยผู้ช่วย

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขั้นตอนการจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักวิจัยผู้ช่วย

ระดับปริญญาตรี

1. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนักวิจัยผู้ช่วย

2. ใบลงเวลาการปฏิบัติงานนักวิจัยผู้ช่วย  (เวลาการปฏิบัติงานไม่นับรวมเวลาพักกลางวัน ระหว่างเวลา 12.00 น. - 13.00 น. วันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

3. ใบสำคัญรับเงิน

4. หนังสือแจ้งยืนยันการขอรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ระดับบัณฑิตศึกษา

1. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนักวิจัยผู้ช่วย

2. ใบลงเวลาการปฏิบัติงานนักวิจัยผู้ช่วย (เวลาการปฏิบัติงานไม่นับรวมเวลาพักกลางวัน ระหว่างเวลา 12.00 น. - 13.00 น.)

3. ใบสำคัญรับเงิน

4. ใบแสดงความจำนงให้โอนเงิน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6138 

 

 

 

 

Read 956 times
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top